نشید فارسی «وداع با رمضان» با صدای باسط پاکوهی

  هر شخص رمضان را عبادت میکرد، رمضان رفت!!! ولی هر شخص الله را عبادت میکند، الله همیشه زنده و باقی است… *گرفتـن روزه تمام شدنی نیست … *تلاوت قرآن تعطیلی نـدارد … *مساجد بازند و تعطیل نمیشوند … *اجابت دعا تعطیل نمیشود … *اجر گرفتن از الله تعطیل نشده … پس همیشه عبادت الله […]