لغتنامه عربی «مقاییس اللغه»

«مقاییس اللغه» بهترین کتابی که می تواند راهنمای ما در یافتن معانی ریشه ای الفاظ قرآن باشد. کتاب المقاییس، نگارش احمدبن فارس بن زکریا،متوفای سال ۳۹۵ است.این کتاب در شش جلد در مصر چاپ شده و تمام سعی مؤلف کتاب این است که معانی ریشه ای الفاظ را دراختیار ما بگذارد ؛ آن گاه یادآور […]