دسته بندی بر اساس منشدین و خوانندگان

ردیف نام خواننده لینک صفحه دانلود
۱ ضیاءالرحمان صحت … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۲ فرهاد اکبر … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۳ سامی یوسف … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۴ ماهرزین … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۵ محمد عمر خمر … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۶ شمس الدین سرودی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۷ عبدالستار سماک … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۸ عبدالسلام سالارزهی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۹ عبدالکریم بدری … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۰ ناجی سهمویی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۱ جلیل الرحمان صحت … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۲ مشاری العفاسی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۳ عبدالله شهیدی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۴ ابراهیم کبدانی … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…

 

ردیف نام خواننده لینک صفحه دانلود اناشید
۱۵ ابوعمار … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۶ بهزاد محمد پور … برای دانلود اناشید این خواننده اینجا کلیک کنید…
۱۷ بزودی.. بزودی..
۱۸ بزودی.. بزودی..
۱۹ بزودی.. بزودی..
۲۰ بزودی.. بزودی..